برنجاسف

سویلا Wood Worm

طبع : خیلی گرم و خشک (ضد بلغم)- از نظر ابوعلی سینا سرد وتر

مصلح : انیسون

ماده موثره : آدنین

قسمتهای مورد استفاده : میوه- برگ- سرشاخه های گلدار- ریشه

مقدار مصرف : ۵ گرم

مدت زمان مصرف : کوتاه مدت و متناوب

مکانیسم اثر برنجاسف :

ضد اسپاسم– بندآورنده خونریزیها- تونیک- مسکن- تب بر- بادشکن- ضد استفراغ-ضد اسهال- مدر- ضد ورم.

خواص گوارشی برنجاسف :

ضد اسپاسم و دل پیچه- مقوی معده- ضد انگل- ضد تهوع و استفراغ- تقویت معده-ضدعفونی کننده معده وروده- باز کننده انسداد مجاری.

خواص هورمونی برنجاسف :

قاعده آور (خوراکی و ضماد و لگن آبزن)- رفع التهابات رحم و واژن (واژینال)-کمردرد زائو (ضماد)- تنظیم قاعدگیبند آورنده خونریزی زنانگی– باز کردن دهانه رحم (تسهیل زایمان یا خروج بچه مرده)- رفع ورم رحم و واژن- رفع قرحه های رحمی.