آشنایی مختصر با گیاه  دم اسب Horse Tail (علف هفت بند-دنب الخیل)

طبع :  سرد و خشک

مصلح : روغن بادام شیرین و شکر

ماده موثره : اکی ستونین

قسمتهای مورد استفاده : ساقه و همه قسمتهای گیاه

مقدار مصرف: روزی ۲ بار هر بار حداکثر ۴ گرم از ساقه خشک گیاه

مدت زمان مصرف : محدود و متناوب

مکانیسم اثر دم اسب :

ترمیم بافتی- ترمیم زخمها- قابض و بند آورنده خونریزیهای مختلف- مدر- ضد ورم-تصفیه خون- ضد درد- معوق-بادشکن- شیرافزا- خشکاننده.

مکانیسم اثر دم اسب :

گیاه دم اسب، گیاهی است که به دلیل داشتن املاح معدنی فراوان، در درجه اول یک ترمیم کننده بافتی مناسب بافتهای مختلف بدن حتی استخوانها و تاندونها و جدار عروق می باشد. دومین اثر مهم دم اسب، بند آورندگی خونریزیهای مختلف بدن می باشد. سومین خاصیت موثر و مفید آن، ترمیم زخم و سپس مدر بودن آن و نهایتاً رفع اورام قسمتهای مختلف بدن از اهمیت فراوانی برخوردارند

کاربردهای ویژه درمانی دم اسب :

رماتیسم مفصلی بند آورنده خونریزی شدید قاعدگی- رفع تصلب شرائین- استسقاء (آسیت)- سوزاک- آرتروز– ترمیم پارگی عصب- ترمیم تاندون و شکستگی استخوان (خوراکی و ضماد)- آلبومینوری- مرض قند- هماچوری- استفراغ خونی-رعاف (خونریزی بینی)- اسهال خونی- ورم جداره روده ها- ترمیم فتق (ضماد موضعی).